1. റേഷന്‍ കാര്‍ഡില്‍ പുതിയ അംഗങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം

2. റേഷന്‍ കാര്‍ഡില്‍ തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം

3. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം

4. പുതിയ റേഷന്‍ കാര്‍ഡിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം

5. നോണ്‍ ഇന്‍ക്ലൂഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം

6. നോണ്‍ റിന്യൂവല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം

7. റേഷന്‍ കാര്‍ഡിലെ അംഗങ്ങളെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം

8. റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം

9. റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് മറ്റൊരു താലൂക്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം

10. റേഷന്‍ കാര്‍ഡിലെ അംഗങ്ങളെ മറ്റൊരു താലൂക്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം

11. റേഷന്‍ കാര്‍ഡില്‍ നിന്ന് അംഗങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം

12. റേഷന്‍ കാര്‍ഡിലെ ഉടമയെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം